njofto
Advanced Poll
Kush jane fituesit e zgjedhjeve 2013
Partia Demokratike
PD + LSI + PDIU
Partia Socialiste
PS + AK + FRD
PS + LSI + AK + FRD
PS + AK + FRD + PDIU


View results
Version 2.08
 Kursi Ditor
USD / LEK 109.57
EUR / LEK 139.50
GBP / LEK 173.76
CHF / LEK 115.88
Ndryshimi i fundit: 16.11.2012
Pėr mė shumė

Interesat e Instrumenteve tė Bankės
Marre nga Banka e Shqipėrisė
VKM Per manualet e cmimeve te punimeve te ndertimit
Shtuar me date:2010-04-21 09:49:56

 

VENDIM Nr.30, datë 20.1.2010 PËR MIRATIMIN E MANUALEVE TEKNIKE TË ÇMIMEVE TË PUNIMEVE TË NDËRTIMIT DHE TË ANALIZAVE TEKNIKE TË TYRE

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të nenit 18 të ligjit nr.8402, datë 10.9.1998 "Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit", të ndryshuar, dhe të ligjit nr.9920, datë 19.5.2008 "Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë", me propozimin e Ministrit të Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre, të rishikuara, sipas tabelave që i bashkëlidhen këtij vendimi, që do të përdoren në përcaktimin e fondit limit të objekteve në sektorin e administratës publike.
2. Instituti i Statistikave (INSTAT) t'i dërgojë Ministrisë së Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit të dhënat për çmimet mesatare të tregut të katër elementeve të strukturës të kostos, të nevojshme për përditësimin e çmimeve të manualit, të nxjerra në bazë të të dhënave të dërguara nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, një kopje të të cilave kjo drejtori ia dërgon ministrisë së sipërpërmendur.
3. Çmimet e zërave të punimeve, të përcaktuara në manualet teknike, janë orientuese dhe referuese për planifikimin e buxhetit vjetor.
4. Mënyra e miratuar e analizës teknike të përdoret si bazë edhe për programin kompjuterik të llogaritjes së kostos nga shoqëritë sipërmarrëse.
5. Ngarkohet Ministria e Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit për përditësimin, çdo 6 muaj, të analizave teknike të çmimeve, në faqen e vet të internetit.
6. Ngarkohen Ministria e Punëve Publike Transportit dhe Telekomunikacionit, Instituti i Statistikave (INSTAT) dhe Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve për zbatimin e këtij vendimi.
7. Vendimi nr.709, datë 18.6.2009 i Këshillit të Ministrave "Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe analizave teknike të tyre", shfuqizohet.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTRI
Sali Berisha

M P P T T Tetor - 2009
SEKTORI I STANDARTIZIMIT TE KOSTOS


M A N U A L I I
PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT


Shënime teknike:

1. Në analizat teknike betonet janë paraqitur jo sipas markave, por sipas klasave, bazuar sipas standardit shqiptar dhe evropian, SSH-EN 206.
2. Çimentoja është paraqitur sipas klasave bazuar në standardet shqiptare dhe evropiane SSH-EN 197-1.
3. Në analizat teknike sigurimet shoqërore, që paguhen nga punëdhënësi, janë marrë 16.7% në zbatim të vendimit të Këshillit të Ministrave nr.700, date 18.6.2009.


M P PTT Tetor - 2009
SEKTORI I STANDARTIZIMIT TE KOSTOS

MANUALI 2
ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET E NDERTIMIT TE NDERTESAVEShënime teknike;

1. Ne analizat teknike betonet janë paraqitur jo sipas markave, por sipas klasave, bazuar sipas standardit Shqiptar dhe Evropian, SSH-EN 206.
2 Çimentoja është paraqitur sipas klasave bazuar ne standardet shqiptare dhe evropiane SSH-EN 197-1.
3. Ne analizat teknike Sigurimet shoqërore, qe paguhen nga punëdhënësi, janë marre 16.7% ne zbatim te VKM Nr 700, date 18 06.2009.


M P P T T
Tetor - 2009
SEKTORI I STANDARTIZIMIT TE KOSTOS
M A N U A L I 3
ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET E RRUGEVE, KULLIM - UJITJE DHE HIDROCENTRALEVE

NR Shpenzime te Fitimi
NR. E M E R T I M I NJESIA CMIMI përgjithshme Maksimum TOTALI
ANALIZE max 8% 10%
PUNIME ÇPYLLEZIMI
1 3.1 Skarifikim bari me lopate m2 7 1 0.7 8
2 3.2 Prerje bime te vogla ø -10cm m2 9 1 0.9 11
3 3.3 Prerje e sistemim pemësh ø 10 - 20 cm cope 47 4 4.7 55
4 3.4 Prerje e sistemim pemësh ø 21 - 40 cm cope 140 11 14 165
5 3.5 Prerje e sistemim pemësh ø 41- 75 cm cope 373 30 37.3 441
6 3.6 Prerje e sistemim pemësh ø > 76 cm cope 887 71 88.7 1047
7 3.7 Shkulje rrënjëve bimëve te vogla m2 23 2 2.3 28
8 3.8 Nxjerrje e shkulje rrënjëve te pemëve, me krahë, ø 10-20 cm cope 70 6 7 83
9 3.9 Nxjerrje e shkulje rrënjëve te pemëve, me krahë, ø 21-40 cm cope 117 9 11.7 138
10 3.1 Nxjerrje e shkulje rrënjëve te pemëve, me krahë, ø 41-75 cm cope 257 21 25.7 303
11 3.11 Nxjerrje e shkulje rrënjëve te pemëve, me krahë, ø > 76 cm cope 420 34 42 496
12 3.12 Nxjerrje e shkulje rrënjëve te pemëve, me eksplo. ø 10-40 cm cope 154 12 15 182
13 3.13 Nxjerrje e shkulje rrënjëve te pemëve, me eksplo. ø 41-75 cm cope 225 18 23 266
14 3.14 Shkulje pemëve, me eksploziv ø 76 cm cope 350 28 35 413
15 3.15 Shkulje pemëve, me buldozer ø 15-30 cm cope 75 6 8 89
16 3.16 Shkulje pemëve, me buldozer ø 31 cm cope 225 18 23 266
PUNIME GERMIMI
17 3.17 Gërmime dheu ne seksion te lire me krahë,ne toke te bute,kateg.I-II, pa hedhje m3 226 18 23 267
18 3.17/a Gërmime dheu ne seksion te lire me krahë,ne toke te bute,kateg.I-II, trans.karro dore deri 10 m m3 307 25 31 362
19 3.18 Gërmim dheu ne seksion te lire me krahë,ne toke mesatare, kateg. III, pa hedhje m3 375 30 37 442
20 3.18/a Gërmim dheu ne seksion te lire me krahë,ne toke mesatare, kateg.III, trans. karro dore deri 10 m m3 450 36 45 532
21 3.19 Gërmim dheu ne seksion te lire me krahë,ne toke te forte, kateg. IV, pa hedhje m3 553 44 55 653
22 3.19/a Gërmim dheu ne seksion te lire me krahë,ne toke te forte, kateg. IV, transp. karro dore deri 10 m m3 649 52 65 766
23 3.2 Gërmim shkëmbi me seksion te lire me krahë ne shkëmb te bute pa hedhje m3 179 14 18 211
24 3.20/a Gërmim shkëmbi,seksion te lire me krahë,shkëmb te bute,me dhe pa hedhje, transp.karro dore -10 m m3 438 35 44 516
25 3.21/a Gërmim shkëmbi, seksion te lire me krahë,ne shkëmb me hedhje m3 527 42 53 622
26 3.21/b Gërmim shkëmbi, seksion te lire me krahë,shkëmb mesatar,me / pa hedhje, transp.karro dore deri 10 m m3 630 50 63 744
27 3.21/c Gërmim shkëmbi, seksion te lire me krahë,shkëmb mesatar,me / pa hedhje, transp.karro dore deri 20 m m3 651 52 65 768
28 3.21/d Gërmim shkëmbi,sek. te lire me krahë,shkëmb mesatar,me eksploziv m3 183 15 18 216
29 3.22 Gërmim shkëmbi, seksion te lire me krahë, ne shkëmb te forte, pa hedhje m3 508 41 51 599
30 3.22/a Gërmim shkëmbi, seksion te lire, me krahë, ne shkëmb te forte, me hedhje m3 680 54 68 803
31 3.22/b Gërmim shkëmbi, seksion te lire, ne shkëmb te forte, me / pa hedhje, transp.karro dore, deri 10 m m3 820 66 82 968
32 3.23 Gërmim shkëmb i bute, seksion te lire, me kompresor, pa hedhje m3 97 8 10 114
33 3.23/1 Gërmim shkëmb i bute, seksion te lire, me kompresor, me hedhje m3 313 25 31 369
34 3.24 Gërmim shkëmb i bute, seksion te lire, me kompresor, pa hedhje m3 131 10 13 155
35 3.24/a Gërmim shkëmbi, ne seksion te lire, me kompresor, pa hedhje m3 322 26 32 380
36 3.25/a Gërmim me krahë seksion detyruar me gjerësi b < 1 m, h= 1.5 m, toke e zak. m3 293 23 29 346
37 3.25/b Gërmim me krahë seksion detyruar me gjerësi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak. m3 420 34 42 496
38 3.25/c Gërmim me krahë seksion detyruar me gjerësi b > 1 m, h=1.5 m, toke e forte. m3 612 49 61 722
39 3.26/a Gërmim me krahë ne seksion te detyruar, me b > 1 m, h=3 m, toke e bute. m3 352 28 35 416
40 3.26/b Gërmim me krahë sek detyruar, me b > 1 m, h=3 m, toke e zakonshme. m3 467 37 47 551

41 3.26/c Gërmim me krahë ne seksion te detyruar, me b > 1 m, h=3 m, toke e forte. m3 668 53 67 788
42 3.27/a Gërmim me krahë ne seksion te detyruar, me b > 1 m, h=4.5 m, toke e bute. m3 393 31 39 464
43 3.27/b Gërmim me krahë seksion detyruar, me b > 1 m, h=4.5 m, toke zakonshme. m3 531 42 53 627
44 3.27/c Gërmim me krahë ne seksion te detyruar, me b > 1 m, h=4.5 m, toke e forte. m3 736 59 74 869
45 3.28/a Gërmim me krahë ne seksion te detyruar, me b - 1 m, h=1.5 m, toke e bute. m3 314 25 31 370
46 3.28/b Gërmim me krahë seksion detyruar, me b - 1m, h= 1.5 m, toke e zakonshme. m3 449 36 45 530
47 3.28/c Gërmim me krahë ne seksion te detyruar, me b - 1 m, h=1.5 m, toke e forte. m3 654 52 65 771
48 3.29/a Gërmim me krahë ne seksion te detyruar, me b - 1 m, h=3 m, toke e bute. m3 377 30 38 445
49 3.29/b Gërmim me krahë ne seksion te detyruar, me b - 1 m, h=3 m, toke e zakonshme. m3 499 40 50 589
50 3.29/c Gërmim me krahë ne seksion te detyruar, me b - 1 m, h=3 m, toke e forte. m3 714 57 71 843
51 3.29/d Gërmim me krahë ne seksion te detyruar, me b - 1 m, h=3 m, toke e bute. 714 433 35 43 511
52 3.30/a Gërmim shkëmbi me krahë, ne seksion te detyruar, - h= 1.5 m, shkëmb i bute. m3 578 46 58 682
53 3.30/b Gërmim shkëmbi me krahë, ne seksion te detyruar, - h= 1.5 m, shkëmb. m3 873 70 87 1030
54 3.30/c Gërmim shkëmbi me krahë, ne seksion te detyruar, - h= 1.5 m, shkëmb i forte m3 1219 97 122 1438
55 3.31/a Gërmim shkëmbi me krahë, ne seksion te detyruar, - h=2.5 m, shkëmb i bute. m3 634 51 63 748
56 3.31/b Gërmim shkëmbi me krahë, ne seksion te detyruar, - h=2.5 m, shkëmb. m3 930 74 93 1098
57 3.31/c Gërmim shkëmbi me krahë, ne seksion te detyruar, - h=2.5 m, shkëmb i forte. m3 1273 102 127 1503
58 3.32/a Gërmim shkëmbi me krahë, ne seksion te detyruar, - h=3.5 m, shkëmb i bute. m3 698 56 70 824
59 3.32/b Gërmim shkëmbi me krahë, ne seksion te detyruar, - h=3.5 m, shkëmb mesatar. m3 996 80 100 1175
60 3.33/a Gërmim shkëmbi me krahë, ne seksion te detyruar, - h=4.5 m, shkëmb i bute. m3 763 61 76 900
61 3.33/b Gërmim shkëmbi me krahë, ne seksion te detyruar, - h=4.5 m, shkëmb. m3 1059 85 106 1249
62 3.33/c Gërmim shkëmbi me krahë, ne seksion te detyruar, - h=4.5 m, shkëmb i forte. m3 1404 112 140 1657
63 3.34/a Gërmim shkëmbi bute, ne seksion te detyruar, me kompresor - h= 1.5 m. m3 421 34 42 497
64 3.34/b Gërmim shkëmbi, ne seksion te detyruar, me kompresor - h=1.5 m, shkëmb . m3 463 37 46 547
65 3.34/c Gërmim shkëmbi forte, ne seksion te detyruar, me kompresor - h=1.5 m. m3 551 44 55 650
66 3.35/a Gërmim shkëmbi bute, ne seksion te detyruar, me kompresor - h=2.5 m. m3 476 38 48 561
67 3.35/b Gërmim shkëmbi, ne seksion te detyruar, me kompresor - h=2.5 m. m 3 518 41 52 611
68 3.35/c Gërmim shkëmbi forte, ne seksion te detyruar, me kompresor - h=2.5 m. m3 608 49 61 718
69 3.36/a Gërmim shkëmbi bute, seksion te detyruar, me kompresor - h=3.5 m. m3 540 43 54 637
70 3.36/b Gërmim shkëmbi, ne seksion te detyruar, me kompresor - h=3.5 m. m3 582 47 58 687
71 3.36/c Gërmim shkëmbi forte, ne seksion te detyruar, me kompresor - h=3.5 m. m3 671 54 67 792
72 3.37/a Gërmim shkëmbi, ne seksion te detyruar, me kompresor - h=4.5 m, shkëmb i bute. m3 605 48 61 714
73 3.37/b Gërmim shkëmbi, ne seksion te detyruar, me kompresor - h=4.5 m, shkëmb. m3 646 52 65 763
74 3.37/c Gërmim shkëmbi forte, ne seksion te detyruar, me kompresor - h=4.5 m. m3 737 59 74 869
75 3.38 Gërmim kanalesh ne shkëmb te bute, me krahë, me seksion deri ne 0.75 m2 m3 848 68 85 1000
76 3.39 Gërmim kanalesh ne shkëmb, me krahë, me seksion deri ne 0.75 m2 m3 1276 102 128 1506
77 3.4 Gërmim kanalesh ne shkëmb te forte, me krahë, me seksion deri ne 0.75 m2 m3 1888 151 189 2228
78 3.41 Gërmim kanalesh ne shkëmb te bute, me krahë, me seksion 0.75-1.5 m2 m3 755 60 75 891
79 3.42 Gërmim kanalesh ne shkëmb mesatar, me krahë, me seksion 0.75-1.5 m2 m3 1041 83 104 1228
80 3.43 Gërmim kanalesh ne shkëmb te forte, me krahë, me seksion 0.75-1.5 m2 m3 1462 117 146 1725
81 3.44 Gërmim kanalesh anësore rruge, me krahë, ne toke te bute m3 408 33 41 482
82 3.45 Gërmim kanalesh anësore rruge, me krahë, ne toke te zakonshme m3 619 49 62 730
83 3.46 Gërmim kanalesh anësore rruge, me krahë, ne toke te forte m3 864 69 86 1019
84 3.44/1 Gërmim kanalesh ne toke te bute, me krahë, me seksion deri 0.75 m2 m3 490 39 49 578
85 3.45/1 Gërmim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahë, me seksion deri 0.75 m2 m3 770 62 77 909
86 3.46/1 Gërmim kanalesh ne toke te forte, me krahë, me seksion deri 0.75 m2 m3 1097 88 110 1294
87 3.44/2 Gërmim kanalesh ne toke te bute, me krahë, me seksion 0.75- 1.5 m2 m3 467 37 47 551
88 3.45/2 Gërmim kanalesh toke e zakonshme, me krahë, me seksion 0.75- 1.5 m2 m3 712 57 71 840
89 3.46/2 Gërmim kanalesh ne toke te forte, me krahë, me seksion 0.75- 1.5 m2 m3 1015 81 102 1198
90 3.44/3 Gërmim kanalesh ne toke te bute, me krahë, me seksion 1.5 - 3 m2 m3 455 36 46 537

91 3.45/3 Gërmim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahë, me seksion 1.5 - 3 m2 m3 689 55 69 812
92 3.46/3 Gërmim kanalesh ne toke te forte, me krahë, me seksion 1.5 - 3 m2 m3 980 78 98 1157
93 3.47/a Mbushje,rrafshim,ngjeshje me tokmak, me krahë, çdo 20 cm, toke te bute m3 117 9 12 138
94 3.47/b Mbushje,rrafshim,ngjeshje me tokmak, me krahë, çdo 20 cm, toke zakonshme m3 170 14 17 201
95 3.47/c Mbushje,rrafshim,ngjeshje me tokmak, me krahë, çdo 20 cm, toke te forte m3 170 14 17 201
96 3.47/1a Mbushje, rrafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, çdo 30 cm, toke te bute m3 95 8 10 113
97 3.47/1b Mbushje, rrafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, çdo 30 cm, toke zak m3 141 11 14 166
98 3.47/1c Mbushje, rrafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, çdo 30 cm, toke te forte m3 176 14 18 207
99 3.48/a Rrafshim skarpatesh, me krahë, ne gërmim toke te bute m2 19 1 2 22
100 3.48/b Rrafshim skarpatesh, me krahë, ne gërmim toke te zakonshme m2 41 3 4 48
101 3.48/c Rrafshim skarpatesh, me krahë, ne gërmim toke te forte m2 54 4 5 63
102 3.49/a Rrafshim skarpatesh, me krahë, ne mbushje, toke e bute m2 13 1 1 15
103 3.49/b Rrafshim skarpatesh, me krahë, ne mbushje, toke e bute m2 19 1 2 22
104 3.49/c Rrafshim skarpatesh, me krahë, ne mbushje, toke e bute m2 22 2 2 26
105 3.50/a Hedhje, mbushje e ngjeshje dheu te gërmuar, ne kanal, toke e bute. m3 190 15 19 224
106 3.50/b Hedhje, mbushje e ngjeshje dheu te gërmuar, ne kanal, toke e zak. m3 266 21 27 314
107 3.50/c Hedhje, mbushje e ngjeshje dheu te gërmuar, ne kanal, toke e forte. m3 289 23 29 342
108 3.51/a Hedhje me lopate dheu , ne toke te bute. m3 107 9 11 127
109 3.51/b Hedhje me lopate dheu , ne toke te zakonshme. m3 161 13 16 190
110 3.51/c Hedhje me lopate dheu , ne toke te forte. m3 173 14 17 204
111 3.51/1a Hedhje me lopate copa shkëmbi , ne toke te bute. m3 211 17 21 249
112 3.51/1b Hedhje me lopate copa shkëmbi , ne toke te zak. m3 190 15 19 224
113 3.51/1c Hedhje me lopate copa shkëmbi , ne toke te forte. m3 179 14 18 211
114 3.52/a Transport dheu me karro dore, deri ne 10 m, toke e bute m3 107 9 11 127
115 3.52/b Transport dheu me karro dore, deri ne 10 m, toke e zakonshme m3 161 13 16 190
116 3.52/c Transport dheu me karro dore, deri ne 10 m, toke e forte m3 173 14 17 204
117 3.52/1a Transport copa shkëmbi me karro dore, deri ne 10 m, shkëmb i bute m3 258 21 26 304
118 3.52/1b Transport copa shkëmbi me karro dore, deri ne 10 m, shkëmb mesatar m3 288 23 29 340
119 3.52/1c Transport copa shkëmbi me karro dore, deri ne 10 m, shkëmb I forte m3 312 25 31 368
120 3.53/a Shtohet për çdo 10 m transport dheu i bute m3 22 2 2 26
121 3.53/b Shtohet për çdo 10 m transport dheu toke e zak. m3 27 2 3 32
122 3.53/c Shtohet për çdo 10 m transport dheu toke e forte m3 29 2 3 34
12 3 3.53/1 Shtohet për çdo 10 m transport copa shkëmbi te bute,mes,forte m3 21 2 2 25
124 3.54/a Gërmim e transport dheu me vagonë kateg. I, ne largësi 100 m m3 369 30 37 435
125 3.54/e Gërmim e transport dheu me vagonë kateg. I, ne largësi 500 m m3 569 46 57 672
126 3.54/1e Gërmim e transport dheu me vagonë kateg. I, ne largësi 1000 m m3 820 66 82 968
127 3.55/a Gërmim e transport dheu me vagonë kateg. II, ne largësi 100 m m3 470 38 47 555
128 3.55/e Gërmim e transport dheu me vagonë kateg. II, ne largësi 500 m m3 718 57 72 847
129 3.55/1e Gërmim e transport dheu me vagonë kateg. II, ne largësi 1000 m m3 1027 82 103 1212
130 3.56/a Gërmim e transport dheu me vagonë kateg. III, ne largësi 100 m m3 578 46 58 682
131 3.56/e Gërmim e transport dheu me vagonë kateg. III, ne largësi 500 m m3 858 69 86 1012
132 3.56/1e Gërmim e transport dheu me vagonë kateg. III, ne largësi 1000 m m3 1208 97 121 1425
133 3.57/a Gërmim e transport dheu me vagonë kateg. IV, ne largësi 100 m m3 701 56 70 828
134 3.57/e Gërmim e transport dheu me vagonë kateg. IV, ne largësi 500 m m3 1042 83 104 1230
135 3.57/1e Gërmim e transport dheu me vagonë kateg. IV, ne largësi 1000 m m3 1468 117 147 1732
136 3.58/a Gërmim e transport shkëmbi, me vagonë ne largësi 100 m m3 443 35 44 523
137 3.58/e Gërmim e transport shkëmbi me vagonë, ne largësi 500 m m3 817 65 82 964
138 3.58/1e Gërmim e transport shkëmbi me vagonë, ne largësi 1000 m m3 1284 103 128 1515
139 3.59/a Gërmim themel i veçuar, gropa sip. 10-30 m2, toke te bute me h=1.5 m m3 410 33 41 483
140 3.59/b Gërmim themel i veçuar, gropa sip.10-30 m2, toke e zak. me h = 1.5 m m3 530 42 53 625

141 3.59/c Gërmim themel i veçuar, gropa sip. 10-30 m2, toke e forte me h= 1.5 m m3 732 59 73 863
142 3.60/a Gërmim themel i veçuar, gropa sip. 10-30 m2, toke te bute me h = 2.5 m m3 467 37 47 551
143 3.60/b Gërmim themel i veçuar, gropa sip. 10-30 m2, toke te zak. me h = 2.5 m m3 631 51 63 745
144 3.60/c Gërmim themel i veçuar, gropa sip. 10-30 m2, toke te forte me h = 2.5 m m3 861 69 86 1016
145 3.61/a Gërmim themel i veçuar, gropa sip.10-30 m2, toke te bute me h = 3.5 m m3 534 43 53 631
146 3.61/b Gërmim themel i veçuar, gropa sip. 10-30 m2, toke te zak me h = 3.5 m m3 747 60 75 881
147 3.61/c Gërmim themel i veçuar, gropa sip. 10-30 m2, toke te forte me h = 3.5 m m3 1011 81 101 1193
148 3.62/a Gërmim themel i veçuar, gropa sip. 10-30 m2, toke te bute me h = 4.5 m m3 595 48 60 702
149 3.62/b Gërmim themel i veçuar, gropa sip. 10-30 m2, toke te zak me h = 4.5 m m3 854 68 85 1008
150 3.62/c Gërmim themel i veçuar, gropa sip. 10-30 m2, toke te forte me h = 4.5 m m3 1148 92 115 1355
151 3.63/a Gërmim themel (gropa) sip.10-30 m2, shkëmb i bute, me h= 1.5 m,me krahë m3 721 58 72 850
152 3.64/a Gërmim themel (gropa) sip10-30 m2.shkëmb bute, h= 2.5 m, krahë zak. m3 791 63 79 933
153 3.65/a Gërmim themel (gropa) sip.10-30 m2, shkëmb bute, h= 3.5 m, krahë m3 884 71 88 1043
154 3.66/a Gërmim themel (gropa) sip.10-30 m2, shkëmb bute, h=4.5 m, krahë,e zak m3 966 77 97 1139
155 3.63/1a Gërmim themel (gropa) sip.10-30 m2, shkëmb, me h= 1.5 m,me krahë, m3 937 75 94 1106
156 3.64/1a Gërmim themel veçuar (gropa) sip. 10-30 m2, shkëmb, me h= 2.5 m,me krahë, m3 1017 81 102 1200
157 3.65/1a Gërmim themel (gropa) sip.10-30 m2, shkëmb, me h= 3.5 m,me krahë m3 1110 89 111 1310
158 3.66/1a Gërmim themel (gropa) sip.10-30 m2, shkëmb, h= 4.5 m,me krahë, m3 1203 96 120 1420
159 3.63/2a Gërmim themel (gropa) sip.10-30 m2, shkëmb I forte, h= 1.5 m,me krahë, m3 1261 101 126 1488
160 3.64/2a Gërmim themel (gropa) sip.10-30 m2, shkëmb forte, h= 2.5 m,me krahë, m3 1342 107 134 1584
161 3.65/2a Gërmim themel (gropa) sip.10-30 m2, shkëmb forte, h= 3.5 m,me krahë, m3 1436 115 144 1694
162 3.66/2a Gërmim themel (gropa) sip.10-30 m2, shkëmb forte, h= 4.5 m,me krahë, m3 1517 121 152 1791
163 3.67/a Gërmim themel (gropa) sip.10-30 m2, shkëmb bute, me h=1.5 m,me makineri, m3 516 41 52 609
164 3.67/b Gërmim themel (gropa) sip.10-30 m2,shkëmb bute, h=1.5 m,makineri, prani uji m3 551 44 55 651
165 3.68/a Gërmim themel (gropa) sip10-30m2, shkëmb bute,h= 2.5 m, makineri, m3 598 48 60 706
166 3.68/b Gërmim themel (gropa) sip.10-30 m2, shkëmb bute,h=2.5 m,makineri, prani uji m3 633 51 63 747
167 3.69/a Gërmim themel (gropa) sip.10-30 m2, shkëmb bute, h=3.5 m,makineri, m3 680 54 68 802
168 3.69/b Gërmim themel (gropa) sip.10-30 m2,shkëmb bute, h= 3.5 m, mak, prani uji m3 727 58 73 857
169 3.70/a Gërmim themel (gropa) sip.10-30 m2, shkëmb bute, h= 4.5 m,me makineri. m3 785 63 78 926
170 3.70/b Gërmim themel (gropa) sip.10-30 m2, shkëmb bute, h= 4.5 m, mak, prani uji m3 843 67 84 995
171 3.67/1a Gërmim themel (gropa) sip.10-30 m2, shkëmb, me h= 1.5 m,me makineri. m3 552 44 55 651
172 3.67/1b Gërmim themel (gropa) sip.10-30 m2, shkëmb, me h= 1.5 m,me makineri, prani uji m3 587 47 59 692
173 3.68/1a Gërmim themel (gropa) sip.10-30 m2, shkëmb, me h= 2.5 m, makineri. m3 633 51 63 748
174 3.68/1b Gërmim t hemel (gropa) sip.10-30 m2, shkëmb,h= 2.5 m,me makineri, prani uji m3 680 54 68 803
175 3.69/1a Gërmim themel (gropa) sip.10-30 m2, shkëmb, me h= 3.5 m,me makineri. m3 688 55 69 812
176 3.69/1b Gërmim themel (gropa) sip.10-30 m2, shkëmb , h=3.5 m, makineri, prani uji m3 762 61 76 899
177 3.70/1a Gërmim themel (gropa) sip.10-30 m1, shkëmb, me h= 4.5 m,me makineri. m3 809 65 81 954
178 3.70/1b Gërmim themel (gropa) sip.10-30 m2, shkëmb, h=4.5 m,makineri, prani uji m3 867 69 87 1023
179 3.67/2a Gërmim themel (gropa) sip.10-30 m2, shkëmb, h=1.5 m,me makineri m3 639 51 64 754
180 3.67/2b Gërmim themel (gropa) sip.10-30 m2, shkëmb forte, h= 1.5 m,mak, prani uji m3 674 54 67 795
181 3.68/2a Gërmim themel (gropa) sip.10-30 m2, shkëmb forte, h= 2.5 m, makineri. m3 720 58 72 850
182 3.68/2b Gërmim themel (gropa) sip.10-30 m2, shkëmb forte, h= 2.5 m,mak, prani uji m3 767 61 77 905
183 3.69/2a Gërmim themel (gropa) sip.10-30 m2, shkëmb forte, h= 3.5 m,me makineri. m3 814 65 81 960
184 3.69/2b Gërmim themel (gropa) sip.10-30 m2, shkëmb forte, h=3.5 m, mak, prani uji m3 872 70 87 1029
185 3.70/2a Gërmim themel (gropa) sip.10-30 m2, shkëmb forte, h= 4.5 m,me makineri. m3 907 73 91 1070
186 3.70/2b Gërmim themel (gropa) sip.10-30 m2, shkëmb forte, h= 4.5 m, mak, prani uji m3 965 77 97 1139
187 3.71 Gërmim shkëmbi bute seksion lire, mina te vogla,me krahë, pa hedhje m3 347 28 35 410
188 3.71/1 Gërmim shkëmbi bute seksion lire,me mina te vogla,me krahë, me hedhje m3 561 45 56 662
189 3.71/2 Gërmim shkëmbi bute seksion lire, mina te vogla, krahë, me transport -10 m m3 612 49 61 722
190 3.71/3 Gërmim shkëmbi bute seksion lire, mina te vogla, krahë, me transport -50 m m3 690 55 69 815

191 3.72 Gërmim shkëmbi ne seksion te lire,me mina te vogla,me krahë, pa hedhje m3 624 50 62 736
192 3.72/1 Gërmim shkëmbi ne seksion te lire,me mina te vogla,me krahë, me hedhje m3 822 66 82 970
193 3.72/2 Gërmim shkëmbi seksion te lire, me mina te vogla, me krahë, transport -10 m m3 915 73 92 1080
194 3.72/3 Gërmim shkëmbi seksion te lire, me mina te vogla, me krahë, transport -50 m m3 997 80 100 1177
195 3.73 Gërmim shkëmbi forte seksion te lire, mina te vogla,me krahë, pa hedhje m3 969 77 97 1143
196 3.73/1 Gërmim shkëmbi forte seksion lire, mina te vogla,me krahë, me hedhje. m3 1155 92 116 1363
197 3.73/2 Gërmim shkëmbi forte seksion lire, mina te vogla, me krahë, transport -10 m m3 1272 102 127 1501
198 3.73/3 Gërmim shkëmbi forte seksion lire, mina te vogla, me krahë, transport -50 m m3 1365 109 137 1611
199 3.74 Gërmim shkëmbi bute seksion te lire, mina te vogla, me kompresor, pa hedhje m3 258 21 26 304
200 3.74/1 Gërmim shkëmbi bute seksion lire, mina te vogla, me kompresor, me hedhje m3 480 38 48 566
201 3.74/2 Gërmim shkëmbi bute seksion lire,mina te vogla, kompresor, transport -10m m3 515 41 51 607
202 3.74/3 Gërmim shkëmbi buten seksion lire, mina te vogla, kompresor, transport -50m m3 608 49 61 717
203 3.75 Gërmim shkëmbi seksion lire, mina te vogla, kompresor, pa hedhje m3 340 27 34 401
204 3.75/1 Gërmim shkëmbi seksion te lire, mina te vogla, kompresor, me hedhje m3 538 43 54 635
205 3.75/2 Gërmim shkëmbi seksion lire, mina te vogla, me kompresor, transport -10m m3 620 50 62 731
206 3.75/3 Gërmim shkëmbi seksion lire, me mina te vogla, kompresor, transport -50m m3 713 57 71 842
207 3.76 Gërmim shkëmbi forte seksion lire, mina te vogla,kompresor,pa hedhje m3 486 39 49 573
208 3.76/1 Gërmim shkëmbi forte seksion te lire, mina te vogla, kompresor, me hedhje m3 673 54 67 794
209 3.76/2 Gërmim shkëmbi forte sek lire,mina te vogla, kompresor, transport -10 m m3 789 63 79 931
210 3.76/3 Gërmim shkëmbi forte seksion lire, mina te vogla, kompresor, transport -50 m m3 883 71 88 1041
211 3.77 Gërmim ne themele e kanale, me mina e vogla, ne shkëmb te bute, me krahë m3 1052 84 105 1242
212 3.78 Gërmim ne themele e kanale, mina e vogla, shkëmb mesatar, me krahë m3 1665 133 166 1965
213 3.79 Gërmim ne themele e kanale, me mina e vogla, ne shkëmb te forte, me krahë m3 2558 205 256 3019
214 3.8 Gërmim ne themele e kanale, mina e vogla, shkëmb te bute, kompresor m3 801 64 80 945
215 3.81 Gërmim ne themele e kanale, mina e vogla, ne shkëmb mesatar, kompresor m3 1130 90 113 1334
216 3.82 Gërmim ne themele e kanale, mina e vogla, ne shkëmb te forte, kompresor m3 1474 118 147 1739
217 3.83/a Gërmim dheu me ekskavator 0.15 m3, ne kanale me gjerësi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke m3 270 22 27 318
218 3.83/b Gërmim dheu me ekskavator 0.15 m3, ne kanale me gjerësi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke m3 245 20 25 289
219 3.84/a Gërmim dheu me ekskavator 0.15 m3, ne kanale me gjerësi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shkarkim ne toke m3 296 24 30 349
220 3.84/b Gërmim dheu me ekskavator 0.15 m2, ne kanale me gjerësi > 2 m, prani uji, kategoria III, me shkarkim ne toke m3 270 22 27 318
221 3.85/a Gërmim dheu me ekskavator 0.15 m2, ne kanale me gjerësi deri 2 m, toke za k, kategoria III, me shkarkim ne mjet m3 299 24 30 353
222 3.85/b Gërmim dheu me ekskavator 0.15 m2, ne kanale me gjerësi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne mjet m3 271 22 27 320
223 3.86/a Gërmim dheu me ekskavator 0.15 m2, ne kanale me gjerësi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shkarkim ne mjet m3 329 26 33 388
224 3.86/b Gërmim dheu me ekskavator 0.15 m2, ne kanale me gjerësi > 2 m, prani uji, kategoria III, me shkarkim ne mjet m3 298 24 30 351
225 3.87/a Gërmim dheu me ekskavator goma 0.25 m2, ne kanale gjerësi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke m3 165 13 16 194
226 3.87/b Gërmim dheu me ekskavator goma, 0.25 m2, ne kanale gjerësi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke m3 149 12 15 176
227 3.88/a Gërmim dheu me ekskavator goma 0.25 m2, ne kanale gjerësi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke m3 296 24 30 349
228 3.88/b Gërmim dheu me ekskavator goma 0.25 m2, ne kanale gjerësi > 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke m3 270 22 27 318
229 3.89/a Gërmim dheu me ekskavator goma 0.25 m2, ne kanale gjerësi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet m3 191 15 19 225
230 3.89/b Gërmim dheu me ekskavator goma 0.25 m2, ne kanale gjerësi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet m3 175 14 18 207
231 3.90/a Gërmim dheu me ekskavator goma 0.25 m2, ne kanale gjerësi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne mjet m3 210 17 21 248
232 3.90/b Gërmim dheu me ekskavator goma 0.25 m2, ne kanale gjerësi > 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne mjet m3 191 15 19 225
233 3.91/a Gërmim dheu me ekskavator goma 0.35 ~0.40 m3, ne kanale gjerësi deri 2 m, toke zak, kat III, me shkarkim ne toke m3 116 9 12 136
234 3.91/b Gërmim dheu me ekskavator goma 0.35 ~0.40 m3, ne kanale gjerësi > 2 m, toke zak, kat III, me shkarkim ne toke m3 103 8 10 122
235 3.92/a Gërmim dheu me ekskavator goma 0.35 ~0.40 m3, ne kanale gjerësi deri 2 m, prani uji, kat III, me shkarkim ne toke m3 128 10 13 151
236 3.92/b Gërmim dheu me ekskavator goma 0.35 ~0.40 m3, ne kanale gjerësi > 2 m, prani uji, kat III, me shkarkim ne toke m3 116 9 12 136
237 3.93/a Gërmim dheu me ekskavator goma 0.35 ~0.40 m3, ne kanale gjerësi deri 2 m, toke zak, kat III, me shkarkim ne mjet m3 135 11 13 159
238 3.93/b Gërmim dheu me ekskavator goma 0.35 ~0.40 m3, ne kanale me gjerësi > 2 m, toke zak, kat III, me shkarkim ne mjet m3 121 10 12 142
239 3.94/a Gërmim dheu me ekskavator goma 0.35 ~0.40 m3, ne kanale me gjerësi deri 2 m, prani uji, kat III, me shkarkim ne mjet m3 149 12 15 176
240 3.94/b Gërmim dheu me ekskavator goma 0.35 ~0.40 m3, ne kanale gjerësi > 2 m, prani uji, kat III, me shkarkim ne mjet m3 135 11 13 159

241 3.95/a Gërmim dheu me ekskavator zinxhir 0.25 m3, ne kanale gjerësi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke m3 130 10 13 153
242 3.95/b Gërmim dheu me ekskavator zinxhir, 0.25 m3, ne kanale gjerësi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke m3 117 9 12 138
243 3.96/a Gërmim dheu me ekskavator zinxhir 0.25 m2, ne kanale gjerësi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria III, me shk ne toke m3 142 11 14 167
244 3.96/b Gërmim dheu me ekskavator zinxhir 0.25 m2, ne kanale gjerësi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria III, me shk ne toke m3 128 10 13 151
245 3.97/a Gërmim dheu me ekskavator zinxhir 0.25 m2, ne kanale gjerësi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria III, me shk ne toke m3 156 12 16 184
246 3.97/b Gërmim dheu me ekskavator zinxhir 0.25 m2, ne kanale gjerësi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria III, me shk ne toke m3 140 11 14 165
247 3.98/a Gërmim dheu me ekskavator zinxhir 0.25 m2, ne kanale gjerësi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet m3 151 12 15 178
248 3.98/b Gërmim dheu me ekskavator zinxhir, 0.25 m2, ne kanale gjerësi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet m3 137 11 14 161
249 3.99/a Gërmim dheu me ekskavator zinxhir 0.25 m2, ne kanale gjerësi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria III, me shk ne mjet m3 142 11 14 167
250 3.99/b Gërmim dheu me ekskavator zinxhir 0.25 m2, ne kanale gjerësi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria III, me shk ne mjet m3 151 12 15 178
251 3.100/a Gërmim dheu me ekskavator zinxhir 0.25 m2, ne kanale gjerësi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria III, me shk ne mjet m3 156 12 16 184
252 3.100/b Gërmim dheu me ekskavator zinxhir 0.25 m2, ne kanale gjerësi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria III, me shk ne mjet m3 163 13 16 192
253 3.101/a Gërmim dheu me ekskavator zinxhir 0.5 m2, ne kanale gjerësi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke m3 96 8 10 113
254 3.101/b Gërmim dheu me ekskavator zinxhir, 0.5 m2, ne kanale gjerësi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke m3 86 7 9 101
255 3.102/a Gërmim dheu me ekskavator zinxhir 0.5 m2, ne kanale gjerësi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne toke m3 106 8 11 125
256 3.102/b Gërmim dheu me ekskavator zinxhir 0.5 m2, ne kanale gjerësi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne toke m3 96 8 10 113
257 3.103/a Gërmim dheu me ekskavator zinxh ir 0.5 m2, ne kanale gjerësi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk ne toke m3 116 9 12 137
258 3.103/b Gërmim dheu me ekskavator zinxhir 0.5 m2, ne kanale gjerësi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk ne toke m3 104 8 10 123
259 3.104/a Gërmim dheu me ekskavator zinxhir 0.5 m2, ne kanale gjerësi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet m3 118 9 12 139
260 3.104/b Gërmim dheu me ekskavator zinxhir, 0.5 m2, ne kanale gjerësi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet m3 106 8 11 125
261 3.105/a Gërmim dheu me ekskavator zinxhir 0.5 m2, ne kanale gjerësi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne mjet m3 130 10 13 153
262 3.105/b Gërmim dheu me ekskavator zinxhir 0.5 m2, ne kanale gjerësi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne mjet m3 118 9 12 139
263 3.106/a Gërmim dheu me ekskavator zinxhir 0.5 m2, ne kanale gjerësi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk ne mjet m3 142 11 14 168
264 3.106/b Gërmim dheu me ekskavator zinxhir 0.5 m2, ne kanale gjerësi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk ne mjet m3 128 10 13 151
265 3.107/a Gërmim dheu me ekskavator zinxhir 1.0 m2, ne kanale gjerësi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke m3 83 7 8 98
266 3.107/b Gërmim dheu me ekskavator zinxhir, 1.0 m2, ne kanale gjerësi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke m3 74 6 7 88
267 3.108/a Gërmim dheu me ekskavator zinxhir 1.0 m2, ne kanale gjerësi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne toke m3 92 7 9 109
268 3.108/b Gërmim dheu me ekskavator zinxhir 1.0 m2, ne kanale gjerësi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne toke m3 83 7 8 98
269 3.109/a Gërmim dheu me ekskavator zinxhir 1.0 m2, ne kanale gjerësi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk ne toke m3 99 8 10 117
270 3.109/b Gërmim dheu me ekskavator zinxhir 1.0 m2, ne kanale gjerësi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk ne toke m3 88 7 9 104
271 3.110/a Gërmim dheu me ekskavator zinxhir 1.0 m2, ne kanale gjerësi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet m3 104 8 10 122
272 3.110/b Gërmim dheu me ekskavator zinxhir, 1.0 m2, ne kanale gjerësi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet m3 92 7 9 109
273 3.111/a Gërmim dheu me ekskavator zinxhir 1.0 m2, ne kanale gjerësi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne mjet m3 115 9 11 135
274 3.111/b Gërmim dheu me ekskavator zinxhir 1.0 m2, ne kanale gjerësi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne mjet m3 104 8 10 122
275 3.112/a Gërmim dheu me ekskavator zinxhir 1.0 m2, ne kanale gjerësi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk ne mjet m3 124 10 12 146
276 3.112/b Gërmim dheu me ekskavator zinxhir 1.0 m2, ne kanale gjerësi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk ne mjet m3 110 9 11 130
277 3.113/a Gërmim dheu me ekskavator 2.0 m2, ne kanale gjerësi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke m3 55 4 6 65
278 3.113/b Gërmim dheu me ekskavator 2.0 m2, ne kanale gjerësi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke m3 48 4 5 56
279 3.114/a Gërmim dheu me ekskavator 2.0 m2, ne kanale gjerësi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne toke m3 60 5 6 71
280 3.114/b Gërmim dheu me ekskavator 2.0 m2, ne kanale gjerësi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne toke m3 53 4 5 62
281 3.115/a Gërmim dheu me ekskavator 2.0 m2, ne kanale gjerësi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk ne toke m3 65 5 7 77
282 3.115/b Gërmim dheu me ekskavator 2.0 m2, ne kanale gjerësi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk ne toke m3 58 5 6 68
283 3.116/a Gërmim dheu me ekskavator 2.0 m2, ne kanale gjerësi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet m3 63 5 6 74
284 3.116/b Gërmim dheu me ekskavator 2.0 m2, ne kanale gjerësi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet m3 55 4 6 65
285 3.117/a Gërmim dheu me ekskavator 2.0 m2, ne kanale gjerësi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne mjet m3 70 6 7 83
286 3.117/b Gërmim dheu me ekskavator 2.0 m2, ne kanale gjerësi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne mjet m3 63 5 6 74
287 3.118/a Gërmim dheu me ekskavator 2.0 m2, ne kanale gjerësi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk ne mjet m3 75 6 8 89
288 3.118/b Gërmim dheu me ekskavator 2.0 m2, ne kanale gjerësi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk ne mjet m3 68 5 7 80
289 3.119/a Gërmim shkëmbi i copëtuar me ekskavator 0.5 m2, shkëmb, ne themele gjerësi ~2 m, me shkarkim ne toke, m3 154 12 15 182
290 3.119/b Gërmim shkëmbi i copëtuar me ekskavator 0.5 m2, shkëmb, ne themele gjerësi >2 m, me shkarkim ne toke m3 140 11 14 165

291 3.120/a Gërmim shkëmbi i copëtuar me ekskavator 0.5 m2, shkëmb, prani uji ~1m, themele gjerësi ~2 m, me shkarkim ne toke, m3 170 14 17 201
292 3.120/b Gërmim shkëmbi i copëtuar me ekskavator 0.5 m2, shkëmb, prani uji ~1m, themele gjerësi >2 m, me shkarkim ne toke m3 154 12 15 182
293 3.121/a Gërmim shkëmbi i copëtuar me ekskavator 0.5 m2, shkëmb, prani uji ~2m, themele gjerësi ~2 m, me shkarkim ne toke, m3 184 15 18 217
294 3.121/b Gërmim shkëmbi i copëtuar me ekskavator 0.5 m2, shkëmb, prani uji ~2m, themele gjerësi >2 m, me shkarkim ne toke m3 168 13 17 198
295 3.122/a Gërmim shkëmbi i copëtuar me ekskavator 0.5 m2, shkëmb, ne themele gjerësi ~2 m, me shkarkim ne mjet m3 204 16 20 241
296 3.122/b Gërmim shkëmbi i copëtuar me ekskavator 0.5 m2, shkëmb, ne themele gjerësi >2 m, me shkarkim ne mjet m3 180 14 18 212
297 3.123/a Gërmim shkëmbi i copëtuar me ekskavator 0.5 m2, shkëmb, prani uji ~1m, themele gjerësi ~2 m, me shkarkim ne mjet m3 224 18 22 264
298 3.123/b Gërmim shkëmbi i copëtuar me ekskavator 0.5 m2, shkëmb, prani uji ~1m, themele gjerësi >2 m, me shkarkim ne mjet m3 200 16 20 236
299 3.124/a Gërmim shkëmbi i copëtuar me ekskavator 0.5 m2, shkëmb, prani uji ~2m, themele gjerësi ~2 m, me shkarkim ne mjet m3 244 20 24 288
300 3.124/b Gërmim shkëmbi i copëtuar me ekskavator 0.5 m2, shkëmb, prani uji ~2m, themele gjerësi >2 m, me shkarkim ne mjet m3 220 18 22 260
301 3.125/a Gërmim shkëmbi i copëtuar me ekskavator 1.0 m2, shkëmb, ne themele gjerësi ~2 m, me shkarkim ne toke, m3 83 7 8 98
302 3.125/b Gërmim shkëmbi i copëtuar me ekskavator 1.0 m2, shkëmb, ne themele gjerësi >2 m, me shkarkim ne toke m3 77 6 8 90
303 3.126/a Gërmim shkëmbi i copëtuar me ekskavator 1.0 m2, shkëmb, prani uji ~1m, themele gjerësi ~2 m, me shkarkim ne toke, m3 92 7 9 109
304 3.126/b Gërmim shkëmbi i copëtuar me ekskavator 1.0 m2, shkëmb, prani uji ~1m, themele gjerësi >2 m, me shkarkim ne toke m3 83 7 8 98
305 3.127/a Gërmim shkëmbi i copëtuar me ekskavator 1.0 m2, shkëmb, prani uji ~2m, themele gjerësi ~2 m, me shkarkim ne toke, m3 99 8 10 117
306 3.127/b Gërmim shkëmbi i copëtuar me ekskavator 1.0 m2, shkëmb, prani uji ~2m, themele gjerësi >2 m, me shkarkim ne toke m3 90 7 9 106
307 3.128/a Gërmim shkëmbi i copëtuar me ekskavator 1.0 m2, shkëmb, ne themele gjerësi ~2 m, me shkarkim ne mjet m3 124 10 12 146
308 3.128/b Gërmim shkëmbi i copëtuar me ekskavator 1.0 m2, shkëmb, ne themele gjerësi >2 m, me shkarkim ne mjet m3 113 9 11 133
309 3.129/a Gërmim shkëmbi i copëtuar me ekskavator 1.0 m2, shkëmb, prani uji ~1m, themele gjerësi ~2 m, me shkarkim ne mjet m3 137 11 14 162
310 3.129/b Gërmim shkëmbi i copëtuar me ekskavator 1.0 m2, shkëmb, prani uji ~1m, themele gjerësi >2 m, me shkarkim ne mjet m3 124 10 12 146
311 3.130/a Gërmim shkëmbi i copëtuar me ekskavator 1.0 m2, shkëmb, prani uji ~2m, themele gjerësi ~2 m, me shkarkim ne mjet m3 149 12 15 175
312 3.130/b Gërmim shkëmbi i copëtuar me ekskavator 1.0 m2, shkëmb, prani uji ~2m, themele gjerësi >2 m, me shkarkim ne mjet m3 135 11 14 159
313 3.131/a Gërmim shkëmbi i copëtuar me ekskavator 2.0 m2, shkëmb, ne themele gjerësi ~2 m, me shkarkim ne toke, m3 55 4 6 65
314 3.131/b Gërmim shkëmbi i copëtuar me ekskavator 2.0 m2, shkëmb, ne themele gjerësi >2 m, me shkarkim ne toke m3 50 4 5 59
315 3.132/a Gërmim shkëmbi i copëtuar me ekskavator 2.0 m2, shkëmb, prani uji ~1m, themele gjerësi ~2 m, me shkarkim ne toke, m3 60 5 6 71
316 3.132/b Gërmim shkëmbi i copëtuar me ekskavator 2.0 m2, shkëmb, prani uji ~1m, themele gjerësi >2 m, me shkarkim ne toke m3 55 4 6 65
317 3.133/a Gërmim shkëmbi i copëtuar me ekskavator 2.0 m2, shkëmb, prani uji ~2m, themele gjerësi ~2 m, me shkarkim ne toke, m3 65 5 7 77
318 3.133/b Gërmim shkëmbi i copëtuar me ekskavator 2.0 m2, shkëmb, prani uji ~2m, themele gjerësi >2 m, me shkarkim ne toke m3 60 5 6 71
319 3.134/a Gërmim shkëmbi i copëtuar me ekskavator 2.0 m2, shkëmb, ne themele gjerësi ~2 m, me shkarkim ne mjet m3 98 8 10 115
320 3.134/b Gërmim shkëmbi i copëtuar me ekskavator 2.0 m2, shkëmb, ne themele gjerësi >2 m, me shkarkim ne mjet m3 88 7 9 103
321 3.135/a Gërmim shkëmbi i copëtuar me ekskavator 2.0 m2, shkëmb, prani uji ~1m, themele gjerësi ~2 m, me shkarkim ne mjet m3 108 9 11 127
322 3.135/b Gërmim shkëmbi i copëtuar me ekskavator 2.0 m2, shkëmb, prani uji ~1m, themele gjerësi >2 m, me shkarkim ne mjet m3 98 8 10 115
323 3.136/a Gërmim shkëmbi i copëtuar me ekskavator 2.0 m2, shkëmb, prani uji ~2m, themele gjerësi ~2 m, me shkarkim ne mjet m3 118 9 12 139
324 3.136/b Gërmim shkëmbi i copëtuar me ekskavator 2.0 m2, shkëmb, prani uji ~2m, themele gjerësi >2 m, me shkarkim ne mjet m3 108 9 11 127
325 3.137 Gërmim dheu me ekskavator goma 0.15 m2, ne themele, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke m3 403 32 40 475
326 3.138 Gërmim dheu me ekskavator goma 0.25 m2, ne themele gjerësi, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke m3 245 20 25 289
327 3.139 Gërmim dheu me ekskavator goma 0.35 ~0.40 m3, ne themele, toke zak, kat III, me shkarkim ne toke m3 175 14 18 207
328 3.140/a Gërmim e transport dheu, kategoria e I-re, L= 10m buldozer S-80/100 m3 28 2 3 32
329 3.140/b Gërmim e transport dheu, kategoria e I-re, L=50m buldozer S-80/100 m3 105 8 11 124
330 3.146/a Gërmim e transport dheu, kategoria I-re, L= 10m me buldozer DT-54/75 m3 52 4 5 61
331 3.146/b Gërmim e transport dheu, kategoria I-re, L=50m me buldo zer DT-54/75 m3 152 12 15 179
332 3.146/1a Gërmim e transport dheu, kategoria e I-re, L= 10m me buldozer S-350/400KF m3 15 1 2 18
333 3.146/1b Gërmim e transport dheu, kategoria e I-re, L=50m me buldozer S-350/400KF m3 42 3 4 50
334 3.141/a Gërmim e transport dheu, kategoria II-te, L=10m me buldozer S-80/100 m3 38 3 4 44
335 3.141/b Gërmim e transport dheu, kategoria II-te, L = 50m me buldozer S-80/100 m3 118 9 12 139
336 3.147/a Gërmim e transport dheu, kategoria e II-te, L=10m me buldozer DT-54/75 m3 70 6 7 83
337 3.147/b Gërmim e transport dheu, kategoria II-te, L=50m me buldozer DT-54/75 m3 182 15 18 215
338 3.147/1a Gërmim e transport dheu, kat e II-te, L= 10m me buldozer S-350/400KF m3 21 2 2 25
339 3.147/1b Gërmim e transport dheu, kategoria e II-te, L=50m me buldozer S-350/400KF m3 51 4 5 60
340 3.142/a Gërmim e transport dheu, kategoria e III-te, L= 10m me buldozer S-80/100 m3 55 4 6 65

341 3.142/b Gërmim e transport dheu, kategoria e Ill-te, L=50m me buldozer S-80/100 m3 140 11 14 165
342 3.148/a Gërmim e transport dheu, kategoria e III-te, L= 10m me buldozer DT-54/75 m3 78 6 8 92
343 3.148/b Gërmim e transport dheu, kategoria e III-te, L=50m me buldozer DT-54/75 m3 224 18 22 264
344 3.148/1a Gërmim e transport dheu, kategoria e III-te, L= 10m me buldozer S-350/400KF m3 30 2 3 35
345 3.148/1b Gërmim e transport dheu, kategoria e III-te, L=50m me buldozer S-350/400KF m3 60 5 6 71
346 3.143/a Transport dheu, kategoria e I-re, L= 10m me buldozer S-80/100 m3 25 2 3 30
347 3.143/b Transport dheu, kategoria e I-re, L=50m me buldozer S-80/100 m3 63 5 6 74
348 3.149/a Transport dheu, kategoria e I-re, L= 10m me buldozer DT-54/75 m3 38 3 4 45
349 3.149/b Transport dheu, kategoria e I-re, L=50m me buldozer DT-54/75 m3 114 9 11 135
350 3.149/1a Transport dheu, kategoria e I-re, L= 10m me buldozer S-350/400KF m3 12 1 1 14
351 3.149/1b Transport dheu, kategoria e I-re, L=50m me buldozer S-350/400KF m3 3 0 0 4
352 3.144/a Transport dheu, kategoria e II-te, L= 10m me buldozer S-80/100 m3 33 3 3 38
353 3.144/b Transport dheu, kategoria e II-te, L=50m me buldozer S-80/100 m3 75 6 8 89
354 3.150/a Transport dheu, kategoria e II-te, L= 10m me buldozer DT-54/75 m3 54 4 5 64
355 3.150/b Transport dheu, kategoria e II-te, L=50m me buldozer DT-54/75 m3 146 12 15 172
356 3.150/1a Transport dheu, kategoria e II-te, L= 10m me buldozer S-350/400KF m3 21 2 2 25
357 3.150/1b Transport dheu, kategoria e II-te, L=50m me buldozer S-350/400KF m3 36 3 4 42
358 3.145/a Transport dheu, kategoria e III-te, L= 10m me buldozer S-80/100 m3 43 3 4 50
359 3.145/b Transport dheu, kategoria e III-te, L=50m me buldozer S-80/100 m3 95 8 10 112
360 3.151/a Transport dheu, kategoria e III-te, L= 10m me buldozer DT-54/75 m3 70 6 7 83
361 3.151/b Transport dheu, kategoria e III-te, L=50m me buldozer DT-54/75 m3 202 16 20 238
362 3.151/1a Transport dheu, kategoria e III-te, L= 10m me buldozer S-350/400KF m3 27 2 3 32
363 3.151/1b Transport dheu, kategoria e III-te, L=50m me buldozer S-350/400KF m3 45 4 5 53
364 3.152/a Transport shkëmb i bute, i copëtuar me buldozer S-80/100 L=10m m3 68 5 7 80
365 3.152/b Transport shkëmb i bute, i copëtuar me buldozer S-80/100 L = 50m m3 120 10 12 142
366 3.155/a Transport shkëmb i copëtuar, L=10m me buldozer DT-54/75 m3 94 8 9 111
367 3.155/b Transport shkëmb i copëtuar, L = 50m me buldozer DT-54/75 m3 192 15 19 227
368 3.155/1a Transport shkëmb i bute, L= 10m me buldozer S-350/400KF m3 30 2 3 35
369 3.155/1b Transport shkëmb i bute, L=50m me buldozer S-350/400KF m3 54 4 5 64
370 3.153/a Transport shkëmb mes, i copëtuar me buldozer S-80/100 L= 10m m3 75 6 8 89
371 3.153/b Transport shkëmb mes, i copëtuar me buldozer S-80/100 L=50m m3 145 12 15 171
372 3.156/a Transport shkëmb i copëtuar, L=10m me buldozer DT-54/75 m3 108 9 11 127
373 3.156/b Transport shkëmb i copëtuar, L = 50m me buldozer DT-54/75 m3 230 18 23 271
374 3.156/1a Transport shkëmb mes, L= 10m me buldozer S-350/400KF m3 36 3 4 42
375 3.156/1b Transport shkëmb mes, L=50m me buldozer S-350/400KF m3 66 5 7 78
376 3.154/a Transport shkëmb forte, i copëtuar me buldozer S-80/100 L= 10m m3 85 7 9 100
377 3.154/b Transport shkëmb forte, i copëtuar me buldozer S-80/100 L=50m m3 168 13 17 198
378 3.157/a Transport shkëmb i forte i copëtuar, L= 10m me buldozer DT-54/75 m3 140 11 14 165
379 3.157/b Transport shkëmb i forte i copëtuar, L=50m me buldozer DT-54/75 m3 314 25 31 371
380 3.157/1a Transport shkëmb i forte i copëtuar, L=10m me buldozer S-350/400KF m3 42 3 4 50
381 3.157/1b Transport shkëmb i forte i copëtuar, L=50m me buldozer S-350/400KF m3 78 6 8 92
382 3.158/a Gërmim e transport dheu kat I-re me skreper, L= 100m dhe V = 6~6.5m3 m3 95 8 9 112
383 3.158/e Gërmim e transport dheu kat I-re me skreper, L=500m dhe V = 6~6.5m3 m3 389 31 39 458
384 3.159/a Gërmim e transport dheu kat II-te me skreper, L= 100m dhe V = 6~6.5m3 m3 109 9 11 128
385 3.159/e Gërmim e transport dheu kat II-te me skreper, L=50 0m dhe V = 6~6.5m3 m3 410 33 41 483
386 3.160/a Gërmim e transport dheu kat III-te me skreper, L=100m dhe V=6~6.5m3 m3 137 11 14 161
387 3.160/e Gërmim e transport dheu kat III-te me skreper, L = 500m dhe V=6~6.5m3 m3 448 36 45 529
388 3.161 Rrafshim skarpate ne gërmim, ekskavator 1 m3 m2 18 1 2 21
389 3.161/1 Rrafshim skarpate ne gërmim, ekskavator 0.5 m3 m2 16 1 2 19
390 3.161/2 Rrafshim skarpate ne gërmim,ekskavator 0.25m3 m2 12 1 1 14

391 3.162 Rrafshim skarpate ne mbushje me buldozer, S = 80/100 m2 40 3 4 47
392 3.162/1 Rrafshim skarpate ne mbushje me buldozer, DT- 54/75 m2 34 3 3 40
393 3.163 Rrafshim e ngjeshje dheu ne mbushje me buldozer, S-80/100 m3 43 3 4 51
394 3.164 Rrafshim e ngjeshje dheu ne trup dige me cilindër me dhembe m3 85 7 8 100
395 3.165 Shtrim trarë nen ekskavator 1.0 m3 m2 23 2 2 27
396 3.165/a Shtrim trarë nen ekskavator 0.5 m3 m2 22 2 2 26
397 3.166 Pastrim balte me buldozer, S = 80/100 m2 5 0 1 6
398 3.167 Sheshim, nivelim me grejder +/- 10cm m2 4 0 0 5
399 3.168 Ngjeshje dheu me buldozer, S = 80/100 m2 13 1 1 15
400 3.169 Ngjeshje dheu me buldozer, DT-54/75 m2 16 1 2 19
401 3.17 Përforcim themelesh h~3m, me lende m2 279 22 28 330
402 3.171 Përforcim themelesh h>3m, me lende m2 309 25 31 365
403 3.172 Pastrim kanali, toke e zak nga llumi, h ~ 2m m3 203 16 20 240
404 3.173 Pastrim kanali, toke e zak nga llumi, h ~ 4m m3 406 32 41 479
PUNIME SHTRESASH
405 3.178 Ndërtim kasonete ne toke te bute m2 322 26 32 380
406 3.179 Ndërtim kasonete ne toke mesatare m2 427 34 43 504
407 3.18 Ndërtim kasonete ne toke te forte m2 595 48 60 702
408 3.181 Ndërtim kasonete ne toke shkëmb i bute m2 610 49 61 720
409 3.182/a Shtrese rërë natyrore t= 10cm m2 162 13 16 192
410 3.182/b Shtrese rërë natyrore t= 15cm m2 248 20 25 293
411 3.182/c Shtrese rërë natyrore t=20cm m2 333 27 33 393
412 3.183/a Shtrese zhavorr lumi t= 10cm m2 104 8 10 123
413 3.183/b Shtrese zhavorr lumi t= 15cm m2 155 12 16 183
414 3.183/c Shtrese zhavorr lumi t= 20cm m2 201 16 20 237
415 3.184/a Shtrese zhavorr lumi t= 30cm m2 311 25 31 367
416 3.184/b Shtrese zhavorr lumi t=40cm m2 413 33 41 487
417 3.187 Shtrese çakulli, t=10cm, përhapje me krah, cilindrim me makineri m2 175 14 17 206
418 3.188 Shtrese çakulli, t=15cm, përhapje me krah, cilindrim me makineri m2 257 21 26 303
419 3.189 Shtrese çakulli, t=20cm, përhapje me krah, cilindrim me makineri m2 339 27 34 400
420 3.19 Shtrese çakulli mbeturine, t=10cm, përhapje me krah, cilindrim me makineri m2 162 13 16 192
421 3.191 Shtrese çakulli mbeturine, t=15cm, përhapje me krah, cilindrim me makineri m2 238 19 24 281
422 3.192 Shtrese çakulli mbeturine, t=20cm, përhapje me krah, cilindrim me makineri m2 240 19 24 283
423 3.193/a Shtrese zhavorr lumi t= 10cm, me cilindrim m2 131 10 13 154
424 3.193/b Shtrese zhavorr lumi t=20cm, me cilindrim m2 229 18 23 270
425 3.193/c Shtrese zhavorr lumi t=30cm, me cilindrim m2 340 27 34 401
426 3.194 Shtrese çakulli mbeturine, t=30cm, përhapje me krah, cilindrim me makineri m2 436 35 44 514
427 3.195 Prishje shtrese kalldrëmi t= 16cm, me krah m2 53 4 5 62
428 3.195/1 Prishje shtrese kalldrëmi t=20cm, me krah m2 64 5 6 76
429 3.196 Prishje shtrese çakelli t = 10 cm, me krah m2 41 3 4 48
430 3.196/1 Prishje shtrese çakelli t = 15 cm, me krah m2 67 5 7 78
431 3.197 Prishje shtrese çakelli t = 10 cm, me makineri m2 29 2 3 35
432 3.197/1 Prishje shtrese çakelli t = 15 cm, me makineri m2 41 3 4 48
433 3.198 Cilindrim kasonete me rul m2 11 1 1 12
434 3.198 Cilindrim shtrese zhavorri t=10cm, me rul m2 14 1 1 16
435 3.199 Cilindrim shtrese zhavorri t=10cm, me rul m2 14 1 1 16
436 3.199/1 Cilindrim shtrese zhavorri t=15cm, me rul m2 15 1 2 18
437 3.201 Cilindrim shtrese çakelli t=10cm, me rul m2 14 1 1 17
438 3.201/1 Cilindrim shtrese çakelli t=15cm, me rul m2 16 1 2 19
439 3.202 Cilindrim shtrese çakelli frantoje për makadam t=10cm m2 29 2 3 34

440 3.203 Cilindrim shtrese çakelli mbeturine ose me mina për makadam t=15cm m2 29 2 3 34
441 3.204 Cilindrim shtrese çakelli t=5cm, për asfaltim m2 22 2 2 26
442 3.204/1 Cilindrim shtrese çakelli t>5cm, për asfaltim m2 31 2 3 36
443 3.205 Shtrese zhavorri lumi t= 10cm, përhapur e ngjeshur me makineri m2 110 9 11 130
444 3.205/1 Shtrese zhavorri lumi t= 15cm, përhapur e ngjeshur me makineri m2 161 13 16 190
445 3.205/2 Shtrese zhavorri lumi t=20cm, përhapur e ngjeshur me makineri m2 203 16 20 240
446 3.206 Shtrese zhavorri lumi t=30cm, përhapur e ngjeshur me makineri m2 310 25 31 366
447 3.207 Shtrese çakelli t=8cm, përhapur e ngjeshur me makineri m2 102 8 10 120
448 3.207 Shtrese çakelli t= 10cm, përhapur e ngjeshur me makineri m2 119 10 12 140
449 3.208 Shtrese çakelli t= 10cm, makadam, përhapur e ngjeshur me makineri m2 172 14 17 203
450 3.209 Shtrese çakelli mbeturine kave t= 10cm, përhapur e ngjeshur makineri m2 282 23 28 333
451 3.21 Shtrese çakelli mbeturine kave t= 15cm, përhapur e ngjeshur makineri m2 334 27 33 394
452 3.211 Sh trese çakelli mbeturine kave t=20cm, përhapur e ngjeshur makineri m2 385 31 38 454
453 3.212 Shtrese çakelli t= 10/15cm, makadam, përhapur e ngjeshur makineri m2 218 17 22 257
453/1 3.212/a Shtrese stabilizanti t=5cm m2 124 10 12 147
453/2 3.212/b Shtrese stabilizant t= 10cm m2 217 17 22 256
453/3 3.212/c Shtrese stabilizant t= 15cm m2 311 25 31 367
453/4 3.212/d Shtrese stabilizant t=20cm m2 407 33 41 481
PUNIME ASFALTIMI
454 3.213 Asfaltim me penetrim 8cm, me 2 shtresa, me makineri m2 947 76 95 1117
455 3.214 Asfaltim me penetrim 8cm, me 1 shtrese, me makineri m2 728 58 73 859
456 3.215 Asfaltim me penetrim 6.5cm, me 2 shtresa, me makineri m2 714 57 71 842
457 3.216 Asfaltim me penetrim 6.5cm, me 1 shtrese, me makineri m2 533 43 53 629
458 3.217 Përpunim sipërfaqësor me 2 shtresa granil m2 374 30 37 442
459 3.218 Përpunim sipërfaqësor me 1 shtresa granil 5 ~ 15mm m2 184 15 18 217
460 3.219 Përpunim sipërfaqësor me 1 shtresa granil ~ 5mm m2 110 9 11 129
461 3.22 Shtrese binderi me granil guri kave, 3cm, me krah m2 355 28 35 419
462 3.220/1 Shtrese binderi me granil gur kave,3cm,me makineri m2 372 30 37 439
463 3.221 Shtrese binderi me granil guri kave, 4cm, me krah m2 459 37 46 542
464 3.221/1 Shtrese binderi me granil gur kave,4cm,me makineri m2 478 38 48 563
465 3.222 Shtrese binderi me granil guri kave, 5cm, me krah m2 561 45 56 662
466 3.222/1 Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri m2 583 47 58 687
ANALIZA TEKNIKE TE REJA
467 3.222/2 Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri m2 688 55 69 811
468 3.222/3 Shtrese binderi me granil gur kave,7cm,me makineri m2 793 63 79 935
469 3.222/4 Shtrese binderi me granil gur kave,8cm,me makineri m2 898 72 90 1059
470 3.222/5 Shtrese binderi me granil gur kave,9cm,me makineri m2 1003 80 100 1183
471 3.222/6 Shtrese binderi me granil gur kave,10cm,me mak. m2 1108 89 111 1307
472 3.223 Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 2cm, me krah m2 300 24 30 354
473 3.223/1 Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 2cm, me makineri m2 314 25 31 370
474 3.224 Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me krah m2 433 35 43 511
475 3.224/1 Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri m2 446 36 45 526
476 3.225 Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3.5cm, me krah m2 503 40 50 593
477 3.225/1 Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3.5cm, me makineri m2 517 41 52 610
478 3.226 Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me krah m2 567 45 57 669
479 3.226/1 Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri m2 578 46 58 682
480 3.226/2 Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 5cm, me makineri m2 710 57 71 837
481 3.226/3 Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 6cm, me makineri m2 841 67 84 993
482 3.226/4 Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 7cm, me makineri m2 973 78 97 1148
483 3.226/5 Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 8cm, me makineri m2 1105 88 110 1304

484 3.226/6 Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 9cm, me makineri m2 1236 99 124 1459
485 3.226/7 Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 10cm, me makineri m2 1314 105 131 1550
486 3.227 Shtrese binderi me zall lavatrice, 3cm, me krah m2 337 27 34 397
487 3.227/1 Shtrese binderi me zall lavatrice,3cm,me makineri m2 354 28 35 418
488 3.228 Shtrese binderi me zall lavatrice, 4cm, me krah m2 435 35 43 513
489 3.228/1 Shtrese binderi me zall lavatrice,4cm,me makineri m2 453 36 45 535
490 3.229 Shtrese binderi me zall lavatrice, 5cm, me krah m2 531 42 53 627
491 3.229/1 Shtrese binderi me zall lavatrice,5cm,me makineri m2 552 44 55 652
492 3.229/2 Shtrese binderi me zall lavatrice,6cm,me makineri m2 651 52 65 769
493 3.229/3 Shtrese binderi me zall lavatrice,7cm,me makineri m2 750 60 75 886
494 3.229/4 Shtrese binderi me zall lavatrice,8cm,me makineri m2 849 68 85 1002
495 3.229/5 Shtrese binderi me zall lavatrice,9cm,me makineri m2 949 76 95 1119
496 3.229/6 Shtrese binderi me zall lavatrice,10cm,me mak. m2 1048 84 105 1236
497 3.23 Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 2cm, me krah m2 288 23 29 340
498 3.230/1 Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 2cm, me makineri m2 300 24 30 354
499 3.231 Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3cm, me krah m2 413 33 41 487
500 3.231/1 Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3cm, me makineri m2 426 34 43 502
501 3.232 Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3.5cm, me krah m2 479 38 48 565
502 3.232/1 Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3.5cm, me makineri m2 493 39 49 582
503 3.233 Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me krah m2 539 43 54 637
504 3.233/1 Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me mak m2 551 44 55 650
505 3.233/2 Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 5cm, me makineri m2 675 54 68 797
506 3.233/3 Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 6cm, me makineri m2 800 64 80 944
507 3.233/4 Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 7cm, me makineri m2 925 74 93 1092
508 3.233/5 Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 8cm, me makineri m2 1050 84 105 1239
509 3.233/6 Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 9cm, me makineri m2 1175 94 117 1386
510 3.233/7 Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 10cm, me makineri m2 1248 100 125 1473
PUNIME BETONI E BETONARMEJE
511 3.234 Struktura monolite b/betoni C 7/10 me 20% gur m3 4903 392 490 5785
512 3.235 Struktura monolite b/betoni C 12/15 me 20% gur m3 5373 430 537 6340
513 3.236 Struktura monolite b/betoni C 7/10 me 25 % gur m3 4808 385 481 5674
514 3.237 Struktura monolite b/betoni C 12/15 me 20% gur m3 5148 412 515 6074
515 3.238 Struktura monolite betoni C 6/10 m3 5374 430 537 6341
516 3.239 Struktura monolite betoni C 7/10 m3 5775 462 577 6814
517 3.24 Struktura monolite betoni C 12/15 m3 6058 485 606 7148
518 3.241 Struktura te holla monolite betoni C 12/15 m3 6399 512 640 7551
519 3.242 Struktura monolite betoni C 12/15 m3 6230 498 623 7352
520 3.243 Struktura monolite betoni C 16/20 m3 6765 541 677 7983
521 3.243/1 Struktura te holla monolite betoni C 16/20 m3 6906 552 691 8149
522 3.244 Struktura monolite betoni C 20/25 m3 7241 579 724 8544
523 3.244/1 Struktura te holla monolite betoni C 20/25 m3 7381 590 738 8709
524 3.245 Struktura monolite betoni C 25/30 m3 8058 645 806 9508
525 3.245/1 Struktura te holla monolite betoni C 25/30 m3 8118 649 812 9579
526 3.246 Struktura monolite betoni me çakëll C 20/25 m3 7525 602 752 8879
527 3.247 Struktura monolite betoni me çakëll C 25/30 m3 8391 671 839 9902
528 3.248 Struktura monolite betoni me çakëll C 30/37 m3 8498 680 850 10028
529 3.249 F V soletone b/a C 16/20 m3 12028 962 1203 14193
530 3.25 F V pilota b/a C 16/20 m3 9602 768 960 11330
531 3.251 Ngulja e pilota b/a me batipal m 2102 168 210 2480
532 3.252 Ngulja e pilota b/a me ekskavator batipal m 2654 212 265 3131

533 3.253 Ngulja e pilota b/a me traktor batipal m 3004 240 300 3544
534 3.254 F V lugje e pila b/a te parapë
Share on Facebook

Printo  
© Copyright: Alblink 2008